• Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring Farm Fields B.V.

In deze privacyverklaring worden de verschillende manieren waarop Farm Fields B.V. gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Farm Fields B.V. en haar overige handelsnamen.

Vestigingsadres: Matendijk 1, 6733 JD, Wekerom
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09186363

1. Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens Farm Fields B.V. van klanten verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het leveren van biologische levensmiddelen, kan Farm Fields B.V. de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Browser


Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Farm Fields B.V. in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Farm Fields B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten en diensten;
 • relatiebeheer;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Farm Fields B.V., haar relaties en haar medewerkers.


Klantenservice

De klantenservice van Farm Fields B.V. handelt alle vragen en klachten af. Als u contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de Farm Fields B.V. klantenservice, verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van de correspondentie om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw klacht, verzoek of vraag.

Beveiliging

Onze website is beveiligd met een Secure Socket Layer (SSL) certificaat. Dit ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie. Een beveiligde verbinding herkent u aan een webadres beginnend met https:// en aan een slotje onderin het venster of naast de adresbalk.

Verder hebben we de volgende veiligheidsmaatregelen (beveiliging via wachtwoorden, beperking van toegang tot bepaalde personen, beveiligingsbeleid, verzenden via beveiligde verbinding) ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

2. Grondslag verwerking gegevens

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens door Farm Fields B.V. is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen u en Farm Fields B.V. gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van uw gegevens voor nieuwsbrieven of door het invullen van een contactformulier van onze website. Ook heeft Farm Fields B.V. een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van klantvoorkeuren.

Minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@farmfields.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Gebruik persoonsgegevens door derden

Farm Fields B.V. deelt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

 • Als u daartoe toestemming heeft gegeven.
 • Voor de uitvoering van uw overeenkomst met Farm Fields B.V.
 • Indien Farm Fields B.V. daartoe wettelijk is verplicht
 • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
 • Met partijen die voor Farm Fields B.V. als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Overdracht onderneming

Farm Fields B.V. kan haar onderneming/diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

5. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om een informatieaanvraag te beantwoorden worden tot 1 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

6. Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Farm Fields B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

7. Contact

Verzoeken in verband met uw bovenstaande rechten kunt u sturen aan info@farmfields.nl. Eventuele bezwaren tegen direct marketing per telefoon kunt u ook kenbaar maken via het bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl). Onze functionaris voor de gegevensbescherming kunt u bereiken via info@farmfields.nl. Farm Fields B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Wijziging van de privacyverklaring

Farm Fields B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring.

9. Disclaimer

Onze websites, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Farm Fields B.V.. De informatie op deze websites is te goeder trouw door Farm Fields B.V. samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Farm Fields B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van onze websites. Farm Fields B.V. garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Farm Fields B.V., noch de staf en medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Farm Fields B.V. kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de websites en in deze bepalingen en voorwaarden.

10. Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die onze websites bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Farm Fields B.V. (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op onze websites worden weergegeven is Farm Fields B.V. hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

Succesvol toegevoegd aan winkelmand